Strona główna

Miliony w kolejnej edycji „szybkiej ścieżki” dla mikro, małych i średnich firm

IntRozw

To już piąty konkurs ogłoszony przez NCBR w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO Inteligentny Rozwój, którego celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach „szybkiej ścieżki” mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwijaniu prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy. Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. „Krajowych inteligentnych specjalizacji”. Poziom dofinansowania sięga nawet 80 proc. w zależności od m.in.  wielkości przedsiębiorstwa.

Politechnika Opolska może występować w projekcie jako podwykonawca części prac merytorycznych.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 grudnia 2016 r.

Więcej informacji na stronie ncbr.gov.pl

 

 

BAZA OFERT STYPENDIALNYCH

Kliknij na logo Euraxess, a znajdziesz się na stronie gdzie zamieszczane są najnowsze  granty i stypendia dla naukowców zebrane w danym miesiącu i uszeregowane wg terminów składania wniosków.

  Euroaxes

 

80 mln zł na dialog nauki z biznesem

Dialog

Resort nauki ogłosił program „DIALOG”, który ma poprawić jakość badań i ułatwić budowanie relacji pomiędzy nauką a sferą społeczno-gospodarczą.

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

 • „Doskonałość naukowa”
 • „Nauk dla innowacyjności”
 • „Humanistyka dla rozwoju”

Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

 1. implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
 2. pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;
 3. wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.
Dla kogo               Jednostki naukowe, Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja
 
Dziedziny              Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
 
Budżet                  20 mln zł/rok. Dofinansowanie dla jednego grantu: od 100 tys. do 2 mln zł.
 
Terminy                 Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r.
 
Uwaga! Jeden podmiot może złożyć w danym roku kalendarzowym nie więcej niż dwa wnioski. Niezależnie od tego, czy składa go indywidualnie, czy jako konsorcjum.
 

Rusza program "Granty na granty: promocja jakości"

Granty na Granty

Już od 1 lipca 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu pod nazwą „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”. 

Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o refundację kosztów jest uzyskanie w ocenie merytorycznej wniosku projektowego liczby punktów stanowiącej co najmniej 80% progu (Threshold) wyznaczonego przez KE w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.

 Szczegóły na stronie MNiSW

"Premia na horyzoncie" - ogłoszenie o naborze

Horyzont 2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom.

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.

Zakres, zasady finansowania oraz sposób i termin składania wniosku znajdą Państwo na stronie MNiSW.

Nabór wniosków do Działania 1.1 Poddziałanie 1.1.1 POIR w 2016 r. (tzw. szybka ścieżka)

ncbir

     W terminie: od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 r.  można składać wnioski do konkursu organizowane przez NCBiR z poddziałania 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).
Co prawda nasza uczelnia nie może występować jako partner w projekcie, gdyż konkurs jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców występujących samodzielnie, ale w ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, posiadającej co najmniej ocenę B.

Zachęcamy naszych naukowców do wspólnego z przedsiębiorstwami przygotowywania wniosków aby w momencie ogłoszenia zapytania ofertowego na podwykonastwo w projekcie (do którego przedsiębiorca jest zobowiązany), w 100 % spełnić jego wymagania. W przypadku kiedy okaże się że Politechnika złożyła najkorzystniejszą ofertę podpisuje z przedsiębiorcą odrębną umowę na realizację części merytorycznej badań przemysłowych i prac rozwojowych.
Szczegóły konkursu znajdą państwo na stronie NCBiR.

Fulbright Junior Advanced Research Award - stypendia w USA dla doktorantów

Fulbright Polska

Do 15 maja 2016 r. można składać wnioski w ramach programu Junior Advanced Research Award, którego organizatorem jest Fundacja Fulbrighta. Konkurs adresowany jest doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy są na zaawansowanym etapie pisania rozprawy doktorskiej. Celem wyjazdu jest zebranie materiałów do pracy doktorskiej.

Stypendium może trwać od 6 do 9 miesięcy. W ramach stypendium zapewnione jest jednorazowe pokrycie następujących kosztów:

 • Zwrot kosztów zakupu biletu lotniczego do/z USA
 • Dodatek na koszty związane z relokacją stypendysty
 • Dodatek na koszty związane z zagospodarowaniem się w USA
 • Dodatek na koszty związane z realizacją projektu badawczego oraz udziałem w konferencjach

Co miesiąc wypłacane są także następujące świadczenia:

 • Stypendium na pokrycie kosztów utrzymania (wysokość zależna od miejsca pobytu w USA)
 • Dodatek na koszty utrzymania jednego członka rodziny towarzyszącej stypendyście przez min. 80% czasu trwania stypendium, zgłoszonego w formularzu aplikacyjnym jako dependent.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
 • Posiadają tytuł magistra;
 • Nie studiują obecnie i nie studiowały wcześniej w USA dłużej niż pół roku;
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.

Strona internetowa konkursu Fulbright Junior Advanced Research Award

Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA

Ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.

Inicjatywa EUREKA to sieć 40 państw europejskich powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.

Terminy składanie wniosków o dofinansowanie projektów EUREKI w tym roku to:

 • nabór 1/2016 – do 29 kwietnia 2016 (do godz. 16.00)
 • nabór 2/2015 – do 14 października 2016 (do godz. 16.00)

Prosimy o zapoznanie się z „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie NCBR.

 

III konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR

CUBR

       W styczniu rozpoczął sie już trzeci nabór wniosków w ramach CuBR – wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A dotyczącej opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów w celu podniesienia konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych. Na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników w przemyśle metali nieżelaznych w tej edycji konkursu przeznaczyły wspólnie 108 mln zł.

Nabór wniosków trwa od 18 stycznia do 17 marca 2016r do godz. 16:00.

W ramach III edycji zostało przygotowanych 20 tematów skoncentrowanych w czterech obszarach tematycznych: 

 1. Górnictwo i geologia,
 2. Przeróbka rud,
 3. Metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały,
 4. Ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem, efektywność w biznesie.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie NCBR

Wykaz tematów

Harmonogram konkursów NCBiR na rok 2016

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym harmonogramem naborów wniosków w poszczególnych konkursach organizowanych przez NCBiR.

Harmonogram 2016

 

Warsztaty "Horyzont 2020 - przygotowanie wniosku w projekcie badawczo-innowacyjnym"

Horyzont2020

     W dniu 10.12.2015 r. RPK Politechnika Śląska  zaprasza serdecznie na bezpłatne warsztaty poświęcone programowi HORYZONT 2020.

Miejsce warsztatów: Sala Senatu Politechniki Śląskiej (naprzeciwko auli 300 Wydziału Górnictwa i Geologii), ul. Akademicka 2A, Gliwice.

Czas spotkania: 09:00 - 14.30

Podczas spotkania dowiesz się, m. in. dzięki ćwiczeniom praktycznym:

- czym jest Horyzont 2020, jakie projekty mogą być w ramach niego finansowane,

- jak wygląda dokumentacja konkursowa i jak się w niej odnaleźć,

- jak stworzyć odpowiednie konsorcjum, gdzie znaleźć partnera,

- jak wyglądają formularze wniosku,

- co podkreślać, a czego unikać przy pisaniu wniosku projektu badawczo-innowacyjnego,

- jakie są kryteria oceny wniosków.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Osoby przyjęte na szkolenie otrzymają e-mailowe potwierdzenie udziału.

Zgłoszenia możliwe do 04.12.2015. Rejestracja wyłącznie poprzez formularz na stronie www:  http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=18

 

Premia na Horyzoncie - więcej pieniędzy dla polskich naukowców

Horyzont 2020

         Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program „Premia na Horyzoncie”. Naukowcy starający się o finansowanie w ramach europejskiego programu „HORYZONT 2020” otrzymają dzięki niemu dodatkowe fundusze.

Więcej informacji w zakładce Horyzont 2020.
 
 

II konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju (STAIR)

1 września 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań (BMBF) ogłosiło otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w następujących obszarach: 

 • Energy efficiency and climate protection,
 • Resource efficiency,
 • Sustainable water management,
 • Socio-ecological research.

NCBR przeznacza kwotę 3 000 000 EUR na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów do pobrania zamieszczone są na stronie NCBiR.

 

"Dzień Projektożerców" 2015

Dzien projektozercow

W imieniu Regionalnego Punktu Kontaktowego zapraszamy na seminarium Dzień Projektożerców, które odbędzie się 15 października 2015r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 18B w Gliwicach.  

Wydarzenie będzie okazją dla naukowców i przedsiębiorców ze Śląska i Opolszczyzny do zapoznania się z nowymi możliwościami pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, w tym: programów europejskich, strukturalnych oraz programów krajowych.

Seminarium ma na celu przekrojowe przedstawienie całego wachlarza programów wspierających finansowanie projektów badawczych pod kątem szczegółowych zasad i wymogów stawianych przez jednostki je finansujące. Jednocześnie spotkanie stworzy możliwości nawiązania wzajemnej współpracy firm i jednostek badawczych.

W załączeniu program szkolenia. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny na stronie  http://rpk.polsl.pl/pl/dzien-projektozercow/o-wydarzeniu/143

newsletter-4

Przydatne linki

EuropeanCommission

strategia

a top2

ncbir

Norway

granty 100 50