Strona główna

Info day - Środowisko i Energia w H2020

Horyzont2020

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na organizowany w Gliwicach Dzień Informacyjny Obszarów Środowisko i Energia w programie Horyzont 2020. Spotkanie odbędzie się 18 października 2016 roku i wezmą w nim udział przedstawiciele Komisji Europejskiej i Krajowego Punktu Kontaktowego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10.10.2016 na stronie: http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=30

 

ERC Starting Grant - konkurs otwarty

Horyzont2020

Europejska Rada ds. Badań Naukowych otworzyła w lipcu konkurs na granty dla młodych naukowców - ERC STARTING GRANT: ERC-2017-STG. O granty mogą starać się naukowcy od 2 do 7 lat po doktoracie, pochodzący z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Budżet konkursu wynosi 605 mln euro, co pozwoli na sfinansowanie ponad 400 projektów. Maksymalne finansowanie grantu to 1,5 mln euro na 5 lat. Termin składania wniosków upływa 18 października 2016 r. - zobacz więcej.

Zobacz również:

                Wrześniowe warsztaty dla naukowców aplikujących o granty ERC

 

Miliony w kolejnej edycji „szybkiej ścieżki” dla mikro, małych i średnich firm

IntRozw

To już piąty konkurs ogłoszony przez NCBR w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO Inteligentny Rozwój, którego celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach „szybkiej ścieżki” mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwijaniu prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy. Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. „Krajowych inteligentnych specjalizacji”. Poziom dofinansowania sięga nawet 80 proc. w zależności od m.in.  wielkości przedsiębiorstwa.

Politechnika Opolska może występować w projekcie jako podwykonawca części prac merytorycznych.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 grudnia 2016 r.

Więcej informacji na stronie ncbr.gov.pl

 

 

BAZA OFERT STYPENDIALNYCH

Kliknij na logo Euraxess, a znajdziesz się na stronie gdzie zamieszczane są najnowsze  granty i stypendia dla naukowców zebrane w danym miesiącu i uszeregowane wg terminów składania wniosków.

  Euroaxes

 

80 mln zł na dialog nauki z biznesem

Dialog

Resort nauki ogłosił program „DIALOG”, który ma poprawić jakość badań i ułatwić budowanie relacji pomiędzy nauką a sferą społeczno-gospodarczą.

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

 • „Doskonałość naukowa”
 • „Nauk dla innowacyjności”
 • „Humanistyka dla rozwoju”

Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

 1. implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
 2. pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;
 3. wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.
Dla kogo               Jednostki naukowe, Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja
 
Dziedziny              Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
 
Budżet                  20 mln zł/rok. Dofinansowanie dla jednego grantu: od 100 tys. do 2 mln zł.
 
Terminy                 Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r.
 
Uwaga! Jeden podmiot może złożyć w danym roku kalendarzowym nie więcej niż dwa wnioski. Niezależnie od tego, czy składa go indywidualnie, czy jako konsorcjum.
 

Rusza program "Granty na granty: promocja jakości"

Granty na Granty

Już od 1 lipca 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu pod nazwą „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”. 

Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o refundację kosztów jest uzyskanie w ocenie merytorycznej wniosku projektowego liczby punktów stanowiącej co najmniej 80% progu (Threshold) wyznaczonego przez KE w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.

 Szczegóły na stronie MNiSW

"Premia na horyzoncie" - ogłoszenie o naborze

Horyzont 2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom.

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.

Zakres, zasady finansowania oraz sposób i termin składania wniosku znajdą Państwo na stronie MNiSW.

Nabór wniosków do Działania 1.1 Poddziałanie 1.1.1 POIR w 2016 r. (tzw. szybka ścieżka)

ncbir

     W terminie: od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 r.  można składać wnioski do konkursu organizowane przez NCBiR z poddziałania 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).
Co prawda nasza uczelnia nie może występować jako partner w projekcie, gdyż konkurs jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców występujących samodzielnie, ale w ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, posiadającej co najmniej ocenę B.

Zachęcamy naszych naukowców do wspólnego z przedsiębiorstwami przygotowywania wniosków aby w momencie ogłoszenia zapytania ofertowego na podwykonastwo w projekcie (do którego przedsiębiorca jest zobowiązany), w 100 % spełnić jego wymagania. W przypadku kiedy okaże się że Politechnika złożyła najkorzystniejszą ofertę podpisuje z przedsiębiorcą odrębną umowę na realizację części merytorycznej badań przemysłowych i prac rozwojowych.
Szczegóły konkursu znajdą państwo na stronie NCBiR.

Fulbright Junior Advanced Research Award - stypendia w USA dla doktorantów

Fulbright Polska

Do 15 maja 2016 r. można składać wnioski w ramach programu Junior Advanced Research Award, którego organizatorem jest Fundacja Fulbrighta. Konkurs adresowany jest doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy są na zaawansowanym etapie pisania rozprawy doktorskiej. Celem wyjazdu jest zebranie materiałów do pracy doktorskiej.

Stypendium może trwać od 6 do 9 miesięcy. W ramach stypendium zapewnione jest jednorazowe pokrycie następujących kosztów:

 • Zwrot kosztów zakupu biletu lotniczego do/z USA
 • Dodatek na koszty związane z relokacją stypendysty
 • Dodatek na koszty związane z zagospodarowaniem się w USA
 • Dodatek na koszty związane z realizacją projektu badawczego oraz udziałem w konferencjach

Co miesiąc wypłacane są także następujące świadczenia:

 • Stypendium na pokrycie kosztów utrzymania (wysokość zależna od miejsca pobytu w USA)
 • Dodatek na koszty utrzymania jednego członka rodziny towarzyszącej stypendyście przez min. 80% czasu trwania stypendium, zgłoszonego w formularzu aplikacyjnym jako dependent.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
 • Posiadają tytuł magistra;
 • Nie studiują obecnie i nie studiowały wcześniej w USA dłużej niż pół roku;
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.

Strona internetowa konkursu Fulbright Junior Advanced Research Award

Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA

Ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.

Inicjatywa EUREKA to sieć 40 państw europejskich powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.

Terminy składanie wniosków o dofinansowanie projektów EUREKI w tym roku to:

 • nabór 1/2016 – do 29 kwietnia 2016 (do godz. 16.00)
 • nabór 2/2015 – do 14 października 2016 (do godz. 16.00)

Prosimy o zapoznanie się z „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie NCBR.

 

III konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR

CUBR

       W styczniu rozpoczął sie już trzeci nabór wniosków w ramach CuBR – wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A dotyczącej opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów w celu podniesienia konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych. Na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników w przemyśle metali nieżelaznych w tej edycji konkursu przeznaczyły wspólnie 108 mln zł.

Nabór wniosków trwa od 18 stycznia do 17 marca 2016r do godz. 16:00.

W ramach III edycji zostało przygotowanych 20 tematów skoncentrowanych w czterech obszarach tematycznych: 

 1. Górnictwo i geologia,
 2. Przeróbka rud,
 3. Metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały,
 4. Ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem, efektywność w biznesie.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie NCBR

Wykaz tematów

Harmonogram konkursów NCBiR na rok 2016

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym harmonogramem naborów wniosków w poszczególnych konkursach organizowanych przez NCBiR.

Harmonogram 2016

 

Warsztaty "Horyzont 2020 - przygotowanie wniosku w projekcie badawczo-innowacyjnym"

Horyzont2020

     W dniu 10.12.2015 r. RPK Politechnika Śląska  zaprasza serdecznie na bezpłatne warsztaty poświęcone programowi HORYZONT 2020.

Miejsce warsztatów: Sala Senatu Politechniki Śląskiej (naprzeciwko auli 300 Wydziału Górnictwa i Geologii), ul. Akademicka 2A, Gliwice.

Czas spotkania: 09:00 - 14.30

Podczas spotkania dowiesz się, m. in. dzięki ćwiczeniom praktycznym:

- czym jest Horyzont 2020, jakie projekty mogą być w ramach niego finansowane,

- jak wygląda dokumentacja konkursowa i jak się w niej odnaleźć,

- jak stworzyć odpowiednie konsorcjum, gdzie znaleźć partnera,

- jak wyglądają formularze wniosku,

- co podkreślać, a czego unikać przy pisaniu wniosku projektu badawczo-innowacyjnego,

- jakie są kryteria oceny wniosków.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Osoby przyjęte na szkolenie otrzymają e-mailowe potwierdzenie udziału.

Zgłoszenia możliwe do 04.12.2015. Rejestracja wyłącznie poprzez formularz na stronie www:  http://rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=18

 

Premia na Horyzoncie - więcej pieniędzy dla polskich naukowców

Horyzont 2020

         Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program „Premia na Horyzoncie”. Naukowcy starający się o finansowanie w ramach europejskiego programu „HORYZONT 2020” otrzymają dzięki niemu dodatkowe fundusze.

Więcej informacji w zakładce Horyzont 2020.
 
 

newsletter-4

Przydatne linki

EuropeanCommission

strategia

a top2

ncbir

Norway

granty 100 50